תקנון ‘אחת ליום’

כללי

1.1       ברוכים הבאים לתקנון ‘אחת ליום’, מפעילת האתר המשמש כחנות וירטואלית (להלן: “האתר“)., בעלת הזכויות באתר ובכל התוכן הדיגטלי והפיזי, הינה הפתרון א.ס. בע”מ (להלן: “החברה”) מרחוב ערוגות 3 לוד.

1.2 בתקנון זה ו/או בכל חלק אחר באתר, השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחות בלבד. כל האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1.3      הכותרות המופיעות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יהיה להן משקל מכריע לעניין פרשנות הוראותיו. 

1.4      אנא הקפד לקרוא בעיון וכן להתעדכן בתנאי השימוש בתקנון זה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין. 

1.5      החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן, להוסיף או לשנות את הוראות תקנון זה ואת תנאי השימוש באתר, מעת לעת וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את הלקוחות שהצטרפו לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המפורסם באתר החברה, והוא בלבד.

1.6      עצם השימוש והפעילות שלך באתר מהווים הסכמה מצידך לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים למי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כל המבצע פעולה באתר (לרבות פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר), מאשר ומצהיר בכך, כי הוא קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו, במישרין או בעקיפין כלפי החברה ו/או כלפי מי מטעמה (לרבות בעלי מניות, חברות קשורות, נושאי משרה, עובדים, שותפים, מנהלים וכל מי מטעמם).

1.7      למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (as is) ולפיכך וללא מצג כלשהו מצד החברה , לפיכך לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר, אופן השימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו.

1.8      תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את החברה ו/או מי מטעמה, אלא אםנאמר במפורש אחרת.

  1. הצטרפות ורכישה באתר

2.1      על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להירשם תחילה לשיטת ‘אחת ליום’
(להלן : “השיטה”). המשתמש הרשום מקבל הטבת חברות במועדון הלקוחות של החברה למשך שנה ושבועיים, המקנה ליווי בתהליך למידת השליטה ביצר האכילה ושיפור איכות החיים, הצטרפות לפורום באתר האינטרנט, מענה על שאלות בלייב דרך גישה בלעדית למדיה הדיגיטלית ומענה דרך המייל service@1leyom.com.

2.2      הצטרפות לחברות המועדון מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום, קרי יום התשלום הינו יום ההרשמה.

2.3      לאחר סיום ההרשמה ישלח מייל ללקוח הכולל שאלון. חשוב למלא את השאלון בצורה הטובה ביותר על מנת לקבל התאמה מיטבית של השיטה. 

2.4      התשלום עבור ההצטרפות לתוכנית הינו חד פעמי. החבילה כוללת: ערכת גומיות התנגדות: 5 גומיות, 2 ידיות, 2 חבקים לקרסוליים, עוגן לדלת, תיק נשיאה; רצועות התנגדות: רצועות התנגדות, רצועת עיגון עם קרבינר, מאריך לרצועת עיגון, עוגן דלת, תיק נשיאה; מזרן אימון עם רצועת נשיאה; מדריך השיטה על פי הרכב גוף; מדריך אישי על פי אורח חיים; תיק נשיאה.

5.5      למען הסר ספק מובהר, כי משתמש הרוכש פריטים באתר, אינו רשאי למכור אותם מחדש לאחר. 

2.6      בהסכמה לתקנון זה הלקוח מצהיר כי אין אף גורם בריאותי המגביל את יישום השיטה על כלל הוראותיה, במידה ויש לו הגבלה בריאותית כלשהי יש להצהיר עליה בצורה כתובה למייל service@1leyom.com ולהתאים את הוראות הרופא המטפל לתוכנית. ניתן במידת הצורך ניתן להתייעץ עימו כיצד לבצע את ההתאמה.

2.7      כל הנתונים שנמסרו על ידי הלקוח במילוי הטפסים בעת ההרשמה ו/או בעת שימוש באתר החברה, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונו ובהסכמתו מבלי שחלה עליה חובה חוקית למסירתם. ידוע ללקוח שבהצטרפותו הוא נותן את הסכמתו לכך שהמידע יוחזק במאגרי המידע של החברה ו/או מי מטעמה או עבורה. האחריות על מילוי הפרטים ונכונותם מוטלת על המשתמש. על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים, אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכנגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למפעילה ו/או מי מטעמה בגין כך. 

2.8      בהצטרפות הלקוח הינו מסכים ומאשר, שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עימו ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית,  לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ו/או כל דין.
האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
המשתמש רשאי בכל עת, לבקש מהחברה להסיר את שמו מרשימת הדיוור הישיר של החברה ע”י משלוח מייל עם המילה “הסרה” בנושא לכתובת service@1leyom.com.

2.9      ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, מזומן, שיקים או העברה בנקאית. בעת תשלום במזומן או בהעברה בנקאית הלקוח יהנה מהדרכה של 30 דק’ בביתו. תשלום בשיקים כרוך באישור חברת ניכויי הצ’קים עימה החברה עובדת, במידת הצורך הלקוח יתבקש לשלוח תדפיסי עו”ש של 3 חודשים אחרונים על מנת לקבל אישור על הצ’קים. בעת תשלום באמצעות כרטיס אשראי באחריות המשתמש לוודא כי כרטיס האשראי הינו בתוקף לפחות ל- 30 ימים מיום ביצוע ההזמנה. 

2.10    במידה וההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי הרלוונטית, תישלח למשתמש הודעה מתאימה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי וביצוע ההזמנה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על-ידי המשתמש וחברת האשראי, ובכפוף לחיוב כרטיס האשראי בפועל. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהיה ההזמנה בטלה והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש בשום דרך לרבות, אך לא רק, בשמירת הפריטים המוזמנים במלאי, ולמשתמש לא יהיו בגין כך טענות כלפי החברה ו/או מי מטעמה.

2.11      במקרה ששולם בשיקים והשיק חזר מסיבה כלשהי ולא יכובד על ידי הבנק, הלקוח ישא בעמלת החזר שתגבה על ידי הבנק. 

2.12      מובהר, כי השלמת עסקת הרכישה מותנית כאמור גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי המפעילה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של הזמנת פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה המפעילה רשאית להודיע על כך למשתמש, ובכלל זה, להציע לו לרכוש פריט חלופי שווה ערך, או להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה, וזאת גם אם לא צוין באתר כי הפריט המוזמן אינו קיים במלאי ו/או הפריט לא הוסר מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על-פי בחירת החברה. בוטלה הזמנה כאמור, לא תהיה החברה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

2.13      כלל הטובין אשר מסופקים ללקוח על ידי חברת הפתרון א.ס. בע”מ הינם בבעלות החברה עד לגמר תשלום מלא עבורם. הלקוח מסכים בזאת להחזרה של הטובין לחברת א.ס. בע”מ על חשבונו במידה ולא בוצע גמר תשלום מלא מכל סיבה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט באילו מקרים הלקוח יצטרך להחזיר את הטובין ובאילו לא. 

2.14      המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין במפורש אחרת. למען הסר ספק מובהר, כי החברה רשאית לעדכן את מחירי הפריטים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל אישור תשלום). במידה ועודכנו המחירים טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

  1. מבצעים, הטבות והנחות

3.1         ככל שתחליט החברה להעניק ללקוח הטבות ו/או הנחות בשירותים באתר, אזי בחירת ההטבות תהיה על-פי שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או ההנחות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

3.2         במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר, אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או התקנון ו/או בכפוף למצוין בצד הפריט המוצע במסגרת המבצע.

3.3         מתן הטבות שונות למשתמשים כמפורט בתקנון זה הינו בכפוף לפעילות התקינה של מערכות התפעול והמחשוב של החברה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו, באופן זמני, מתן הטבות למשתמשים, תפעל החברה לטיפול בהן בהקדם האפשרי ולא יהיו למשתמשים טענות ו/או תביעות כלשהן נגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן הטבות בתקופת קיום התקלות ועד להשלמת הטיפול בהן והשבת פעילות האתר לסדרה.

3.4        מבצע ‘יחד לשיאים חדשים’ מאפשר לבני זוג מוכרים בציבור ונרשמים מקרבה ראשונה המצטרפים יחד לתוכנית – זכאים להנחה של 50% הנחה עבור העלות של החבילה השנייה, החברה רשאית לשנות או להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

3.5        מבצע ‘אחריי לשיאים חדשים’ מאפשר לכל לקוח לקבל זיכוי של  200 ש”ח עבור כל לקוח שהוא יצרף לחברה, עד לזיכוי של 100% מסך עלות ההרשמה. כל זיכוי יינתן לאחר חברות של חודש של הלקוח החדש שצורף, הכסף יועבר ללקוח בהתאם למדיניות הזיכויים של חברת האשראי או בדרך התשלום בה הלקוח שילם. במידה והלקוח צירף יותר משני חברים אשר ביטלו את חברותם לאחר תקופה שלא עולה על חצי שנה תישלל ממנו האפשרות להשתתף במבצע זה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע ולהפסיקו בכל עת. 

3.7        מבצע ‘בטחון לשיאים חדשים’ מאפשר לכל לקוח לקבל זיכוי מלא במידה והשיטה לא שיפרה את הרכב גופו ואת איכות חייו. מדיניות הזיכויים למבצע זה מפורטת בסעיף 3.7.1 עד סעיף 3.7.8. באחריות הלקוח להוכיח כי הוא ביצע את השיטה כמפורט במדריכים ולא נתקבל שיפור באשר הוא באיכות חייו והרכב גופו

3.7.1     לקוחות המיישמים את שיטה 1 קבלת זיכוי תתאפשר רק לאחר 8 חודשים לכל הפחות וביצוע השלבים כדלקמן: כל שלב במשך חודשיים, יש לבצע שקילה אחת לשבועיים. במידה ואין שיפור לאחר חודש בכל שלב יש להתחיל לנהל מעקב תזונתי יומי בתוצרת פוסט יומי באינסטגרם או שמירה בענן הפרטי שלכם בתיקייה מסודרת ( בתוך התיקייה כל יום הוא תיקייה נפרדת עם תמונות של הארוחות וקובץ עם תיאור הפעילות הגופנית, התחביבים והמפגעים) עם פירוט של כלל הארוחות שלכם, פעילות גופנית, ואילו תחומי עניין חדשים פיתחתם ואילו מפגעים בחרתם לנטרל. 

3.7.2        לקוחות המיישמים את שיטה 2 קבלת זיכוי תתאפשר רק לאחר חצי שנה לכל הפחות וביצוע השלבים כדלקמן: כל שלב במשך חודשיים, יש לבצע שקילה אחת לשבועיים. במידה ואין שיפור לאחר חודש בכל שלב יש להתחיל לנהל מעקב תזונתי יומי בתוצרת פוסט יומי באינסטגרם או שמירה בענן הפרטי שלכם בתיקייה מסודרת ( בתוך התיקייה כל יום הוא תיקייה נפרדת עם תמונות של הארוחות וקובץ עם תיאור הפעילות הגופנית, התחביבים והמפגעים) עם פירוט של כלל הארוחות שלכם, פעילות גופנית, ואילו תחומי עניין חדשים פיתחתם ואילו מפגעים בחרתם לנטרל. 

3.7.3        לקוחות המיישמים את שיטה 3 תתאפשר קבלת זיכוי רק לאחר ארבעה חודשים לכל הפחות וביצוע השלבים כדלקמן: ביצוע השיטה בצורה עקבית כמפורט במדריך, יש לבצע תמונות להערכת התקדמות באותו לבוש או לבוש דומה כל שבועיים. אם אין התקדמות לאחר חודש יש להתחיל לנהל מעקב תזונתי יומי בתוצרת פוסט יומי באינסטגרם או שמירה בענן הפרטי שלכם בתיקייה מסודרת ( בתוך התיקייה כל יום הוא תיקייה נפרדת עם תמונות של הארוחות וקובץ עם תיאור הפעילות הגופנית, התחביבים והמפגעים) עם פירוט של כלל הארוחות שלכם, פעילות גופנית, ואילו תחומי עניין חדשים פיתחתם ואילו מפגעים בחרתם לנטרל. 

3.7.4        במידה ואין התקדמות או חלו שינויים מפאת כל סיבה שהיא שלא מאפשרים ללקוח להתמיד בשיטה הלקוח מחוייב לפנות אלינו בדרכי ההתקשרות המפורטים בתקנון זה ולציין זאת במפורש. כמו כן האחריות בהצלחת השיטה תהא באחריות הלקוח בלבד כנגזרת מהתמדתו ומעקב אחר ההוראות הכתובות בתכנית וההוראות שהתקבלו לאחר פנייתו אל החברה. החברה אחראית למתן החזר כספי מלא רק למי שיישם את השיטה במלואה ואינו שיפר כלל את איכות חייו והרכב גופו.  במידה ובסוף התקופה המצוינת בתקנון חל שיפור באשר הוא בהרכב גופו של האדם ואיכות חייו הלקוח אינו זכאי למימוש ההטבה.

3.7.5        החברה לא אחראית במידה ומגבלות רפואיות אשר פרטיהם לא נמסרו או דווחו לחברה מנעו מהלקוח את הצלחת יישום השיטה, במקרה הנ”ל הלקוח יקבל הקפאה של המנוי שלו במועדון לקוחות החברה ותינתן לו אפשרות להשתמש לאחר הסדרת מגבלות אלה. במידה ומגבלות א

3.7.6        במידה ולאחר חודשיים לא חל שינוי בהרכב גופו של הלקוח, הלקוח מחוייב לבצע בדיקת דם עם פרופיל הורמונלי מלא על מנת לוודא את תפקוד כלל המערכות בגופו וידוא כי אין מגבלות הורמונליות המשליכות על הרכב גופו ואיכות חייו ומונעות ממנו להתקדם בתהליך בהצלחה. הלקוח מחוייב להעביר את הבדיקות לחברה. בעת העברת הבדיקות לחברה הלקוח מצהיר כי הינו מוותר על סודיות רפואית ונותן הסכמתו להעביר את המידע לצד שלישי לקבלת מענה מיטבי לבעיה.

3.7.7        על מנת לקבל זיכוי הלקוח מחוייב לעמוד ב80% מההוראות המפורטות בסעיפים 3.7.1 עד 3.7.3 במעקב אחר ההתקדמות בתכנית.

3.7.8        החברה משאירה בידה את הזכות לבצע בדיקה מעמיקה לכל בקשת זיכוי, הלקוח מחוייב לשיתוף פעולה מלא עם כלל בקשות החברה. כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול מלקוח את הזכות לקבלת זיכוי על פי שיקול דעת לכל מקרה לגופו.  

  1. ביטול עסקה

4.1         משתמש רשאי לבטל עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, למעט ברכישות פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן (ככל שישווקו כאלה באתר), ואשר בעניינם לא יוכל המשתמש לבטל את העסקה.

4.2         הצטרפות הלקוח כאמור לעיל מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום. הלקוח רשאי לבטל את ההרשמה בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה קודם להשתתפות באימונים ושימוש באביזרי האימון. יצוין כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, לאחר השימוש באביזרים ושירותי החברה לא ניתן לבטל את העסקה אלא אם בשל כוח עליון או נסיבות בלתי צפויות שלא מאפשרות ללקוח ליישם את השיטה, יחד עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות להפעלת שיקול דעת באופן פרטני לכל בקשת ביטול שלקוח העלה.

4.3         במקרה שהתבקש ביטול בתוך 14 ימים מיום ההרשמה וקודם לשימוש באביזרים ובשירותי החברה , כספך יוחזר לך לאחר גביית דמי ביטול של 250 ש”ח מסך התשלום שבוצע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את דמי הביטול בהתאם לנסיבות הביטול.

4.4          החזר כספי יוחזר תוך 30 ימי עסקים מהודעת הביטול בכפוף לאמור בתקנון זה.

4.5          החזרת אביזרי האימון כפופה לכך שהפריט תקין ולא נעשה בו כל שימוש או התאמות אישיות עבור המשתמש והפריט באריזתו המקורית, כשהיא שלמה, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

4.6          ככלל הודעת ביטול: תימסר לשירות לקוחות של החברה באמצעות דוא”ל לכתובת service@1leyom.com יש לכתוב את סיבת הביטול במידה ויש חריגה מתקנון זה.

4.7          בהתאם לתקנות הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקה, אין זכות ביטול של עסקאות עבור מוצרי מזון ותוספי תזונה. במקרה של פגם או אי התאמה במוצר שנרכש, המוצר יוחזר על חשבון החברה ויוחלף באחר. 

4.8          למען הסר ספק מובהר, כי החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצב הפריט שמוחזר.

4.9          יובהר: למעט המפורט בתקנון זה, לא ניתן לבטל את ההרשמה ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי.

  1. אחריות, אבטחה ופרטיות

5.1         החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר, והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע אשר יועלה על-ידי משתמשים חיצוניים.

5.2         החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל “וירוסים” ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש ו/או של צד שלישי, שייגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.

5.3         משתמש אשר ימסור את פרטיו באתר לצורך שימוש באתר, עושה זאת על-פי שיקול דעתו ורצונו החופשי ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חובה כלשהי על החברה.

5.4         במקרים הנובעים מכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים החברה ו/או מי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, לרבות גם אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

5.5         מובהר, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר, אינם נשמרים כלל במערכת החברה מאחר והחברה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

5.6         החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל  המשתמש באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר, בדואר אלקטרוני, בהודעת SMS ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או בפלטפורמות כגון פייסבוק, UP WHATS וכדומה למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו, תהא החברה רשאית להעביר למשתמש מידע/פרסומים שונים אודות החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על-ידי חברת הפתרון א.ס בע”מ ו/או מי מטעמה ו/או מי באמצעותה.

5.7         החברה רשאית לעשות שימוש בנתוני cookie לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר,  על-מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים על פעילות הגולשים באתר, על-מנת להתאים את האתר למשתמשים וכן התאמה של פרסומות רלוונטיות. בכל עת רשאי משתמש לחסום קבצי cookie באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש.

5.8         ביקש משתמש שלא לקבל דיוורים, תהיה החברה רשאית שלא להקנות/להעניק לו הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים באתר.

  1. אחריות מוצרים

6.1         שלושה חודשים ראשונים החלפת הציוד הפגום תהא באחריות החברה ללא עלות מצד הלקוח. הציוד החדש יימסר כנגד מסירת הציוד הישן והפגום. טרם ההחלפה יש לשלוח צילום של הציוד הפגום ותיאור כיצד הציוד נפגע לכתובת מייל שירות לקוחות החברה service@1leyom.com

6.2         הלקוח יהא זכאי להחלפה רק בגין נזק שנגרם כתוצאה מפגם ייצור בלבד ולא עבור כל נזק שנגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם (סעיף 58) או נזק הנגרם על ידי צד ג’.

6.3         עלויות ההחלפה של הציוד הן כדלקמן: רצועות אימון 250 ש”ח, גומיות אימון 250 ש”ח, מזרן אימון 250 ש”ח, תיק נשיאה 100 ש”ח, חוברת שיטה 250 ש”ח, חוברת אישית 100 ש”ח. ההחלפה כאמור הינה רק כנגד מסירת הציוד ו\או התוכן הישן. המחירים כוללים מע”מ ומשלוח בסיסי בדואר. משלוח מהיר בתוספת של 50 שקלים.

6.4       שימוש סביר הינו שימוש אשר בא בד בבד עם השכל הישר ומתאים את מצב המשתמש אל הפתרון שניתן לו. 

6.5        שימוש בלתי הולם הינו שימוש אשר אינו לוקח בחשבון את מגבלות אביזרי האימון והטובין אשר הלקוח קיבל, קרי מתיחת יתר בגומיות, הפעלת עומס רב מידי ברצועות אימון, קשירה לעוגנים אשר מסכנים את תקינות האביזרים ואחסון לא נאות אשר אינו מתאים לציוד מסוג זה, כמו כן נשיאה של אביזרים חדים בתיק או העמסת יתר מעבר לייעודו, שימוש במזרן האימון במשטחים לא תואמים את ייעודו אשר יכולים לפגוע בתקינותו ואחסנת החומר הכתוב תחת מפגעי מזג האוויר אשר יפגום בתקינותו.

  1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

7.1      כל זכויות הקניין הרוחני הנוגעים למותג ‘אחת ליום’ מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות לא רשומות/שטרם נרשמו) ובכלל זאת הפטנטים, סימני המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית ובלבד.

7.2      אין להעתיק, לשכפל, למכור, להפיץ לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

7.3      אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על-ידי ו/או מטעם החברה בלא הסכמת החברה מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

7.4     יובהר כי כל התכנים המועברים ללקוחות בחבילה הנרכשת ובמדיה הדיגיטלית על סוגיה, על כל מרכיביהם ונגזרותיהם ולרבות טפסים, מסמכים, דפי מידע, תוכניות אימון, סרטונים, תפריטים, וכד’, הם קניינה החומרי והרוחני הבלעדי של הפתרון א.ס. בע”מ וללקוח לא יהיה כל זכות בהם, בזמן יישום השיטה, חברות במועדון הלקוחות ו/או לאחריה, למעט שימושו האישי.

7.5     כל החומרים והמידע שבכלל המדיה הדיגיטלית או אנלוגית, בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו, הם סודיים ביותר והלקוח מסכים בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לתעד, לא לצלם, לא להפיץ ולא להציג בפומבי בכל דרך כל חומר מהחומרים אליהם נחשף ו/או שהתקבלו אצלו במהלך השתתפותו במועדון הלקוחות ו\או יישום השיטה ו\או בקשר אליה.

  1. שימוש במדיה הדיגיטלית


8.1      לאחר סיום כל אימון בוקר יינתן מענה לשאלות שלכם, יש לשלוח את השאלות בהודעה פרטית באינסטגרם או לפרסם בפורום הלקוחות באתר.


8.2      יש לכבד את המשתמשים האחרים ולנהל דיונים מתורבתים ללא העברת ביקורת ברמה האישית או הציבורית על אף אחד מהמשתמשים.


8.3      כלל הדיונים שיתקיימו בכלל המדיות של החברה ישארו ממוקדי מטרה קרי יש לדון על הטיעון שטען המשתמש ולא על המשתמש עצמו.


8.4      החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתמשים אשר לא יכבדו את הכללים המצוינים בתקנון זה. הרחקה ראשונה הינה ליום, הרחקה שניה הינה לחודש, הרחקה שלישית לצמיתות.


8.5     החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק ו\או לסגור לתגובות פוסטים על פי שיקול דעתה ללא התראה מוקדמת.

  1. שונות

9.1      כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה, וכיוצ”ב, אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או מי מטעמה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן, לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול האתר ימנעו או לא יאפשרו שימוש באתר, מסכים אותו משתמש לפטור את החברה וכל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

9.2      מובהר, כי החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא צורך במתן התראה או הודעה מראש.

9.3     במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם (לרבות בכל אמצעי מדיה), אזי תגברנה הוראות תקנון זה והן אלה שיחייבו לכל דבר ועניין. 

9.4      החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר בכל עת, בו הפר המשתמש את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת. במקרה כזה, החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק, לרבות עוגמת נפש, שייגרמו למשתמש.

9.5      הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו- וכן בכל הקשור לשימוש באתר (להלן ביחד: “מחלוקת“) – הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. 

9.6      החברה רשאית להמחות את זכויותיה, לפי תקנון זה (באופן מלא או חלקי), לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון.

9.7      יש להתייעץ עם רופא כי אין מגבלה המונעת ממך לשנות את אורח חייך הנוכחי. בנוסף, במידה וישנו עבר רפואי אישי ו\או במשפחה של בעיות קרדיולוגיות ו\או נפרולוגיות מומלץ לערוך בדיקות רפואיות לפני התחלה מעשית ויישום של התוכנית ולבצע התאמה על פי ההוראות הבאות – מדריך לחולי סכרת יתר לחץ דם וכד’. משתתפים הצורכים תרופות באופן קבוע (חולי סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לפני הצטרפות לתכנית חלה החובה לעדכן את הפרטים בשאלון הבריאות, ליידע את החברה על מחלתם ולהיות במעקב אצל רופא המשפחה בתדירות על פי המלצתו.

9.8      שעות פעילות החברה ומתן מענה לפניות הלקוח יתקיים בימים א’-ה’ בשעות 09:00-17:00, זמן מענה לכל פניה הינו עד 2 ימי עסקים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לתת מענה במדיה הדיגיטלית על סוגיה לפי שיקול דעתה ואין בחובתה מתן מענה ושירות מעבר לשעות הפעילות המצוינות בתקנון זה.

9.9       האימונים במדיה הדיגיטלית יתקיימו בשעות הבוקר המוקדמות, ברירת המחדל הינה משש עד שש וחצי, אימון ומענה על שאלות, החברה תפרסם בקבוצת הפייסבוק ללקוחות החברה את שעת האימון המדויקת מדי ערב.

9.10     ההרשמה לתוכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה, עם זאת ניתן להעביר זיכוי למימוש בלבד ברכישת שירותי ו\או מוצרי החברה. זיכוי לאחר 14 יום מיום התשלום יתאפשר רק על פי שיקול דעת החברה ובהתאם למצב הספציפי של הלקוח. יודגש כי העברת זיכוי למימוש אפשרית רק במהלך 12 חודשים מיום התשלום ומימושו בתקופה זאת. לקוח המבקש להעביר לאחר זיכוי למימוש ישלח הודעה בכתב לחברה באמצעות מייל שירות הלקוחות service@1leyom.com בצירוף צילום תעודת זהות, על ההודעה לכלול את הפרטים של האדם האחר שאליו הוא מעביר את הזיכוי למימוש. על הלקוח לוודא קבלת מייל חוזר שפנייתו התקבלה בהתאם לזמני מענה החברה בתקנון זה. לקוח שקיבל את הזיכוי יוכל לעשות בו שימוש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה ביום התשלום ו/או רכישת מוצרי החברה ולא יאוחר ממועד המימוש האחרון שישלח למייל ללקוח ממנו נרכש הזיכוי למימוש.

9.11      לקוח אשר טרם הגיע לגיל 18 מחויב לשלוח צילום מסמך הסכמה למייל שירות לקוחות החברה service@1leyom.com חתום על ידי אחד ההורים.

9.12      לקוחה שנקלטה להריון במהלך יישום התוכנית או לקוחה מניקה במהלך התוכנית או לפני תחילתה מחובתה ליידע את החברה בשאלון הנשלח במייל לאחר ההרשמה או באופן פרטני למייל שירות הלקוחות. הלקוחה תהא זכאית להארכה בחברות מועדון הלקוחות של החברה בהתאם למספר החודשים שנותרו עד לסיום החברות. יש להודיע בצורה כתובה ברגע בו ללקוחה נודע כי היא נכנסה להריון למייל שירות לקוחות החברה service@1leyom.com לקבלת התוכנית לנשים בהריון והארכת חברות במועדון הלקוחות בהתאם. מדריך האימון ויישום התוכנית לנשים בהריון יהא מצורף בפורום הלקוחות באתר וישלח בלינק לכל מצטרפת או לקוחה אשר בהריון.

9.13      ניתן להקפיא את החברות במועדון הלקוחות עד 3 פעמים לתקופה של שנה סך הכל וזאת על ידי שליחת מייל לשירות לקוחות של החברה service@1leyom.com  עם ציון סיבת ההקפאה ותקופת ההקפאה המבוקשת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את בקשת ההקפאה של הלקוח על פי שיקול דעתה.

9.14      זמן אספקת חבילה ללקוח עד לתאריך 30.04.2020 תהא כדלקמן: אספקת אביזרי אימון לרבות רצועות וגומיות באופן מידי, מדריך השיטה ומדריך אישי בצורה דיגיטלית באופן מידי. אספקת התיקים, מזרן אימון והתוכניות בצורה כתובה תתבצע עד לתאריך 07.05.2020 לכל היותר. לאחר התאריך הנקוב זמן האספקה הוא עד שבוע ימים בתיאום עם הלקוח. 

9.15      יובהר: בעת משבר הקורונה אספקת המוצרים תהא תחת הנחיות משרד הבריאות וייתכן זמני הפסקה שונים התואמים למצב במדינה.